Lemezek

Lemezek

PECSA koncert a Galántai hangszobrokon (1985)

  • Megjelenés: 1985-09-24
  • Kiadó: PECSA

Vágtázó Halottkémek koncertje Galántai szobrokon (Petôfi Csarnok) 1985
[sound/hang 21:18]

Letöltéshez katt ide: Live at PECSA 1985.09.24.

http://www.galantai.hu/works/VHKkoncert.html

http://artpool.hu/G70/interjuk.html

GALÁNTAI GYÖRGY

1941. június 17-én született Bikácson. Szülôházát a parasztgyerekbôl magát sikeres ötletgazdag kereskedôvé felküzdô nagyapja építtette, akit a háború végén az oroszok elvittek, majd eltunt, házát és üzletét államosították. Gyerekkorát meghatározta az erôs vallásos nevelés, a félelem a kitelepítéstôl, a létbizonytalanság, a titkolni való kereskedô származás.
1956: A forradalom alatt Nagydorogon tüntetôtáblákat készít a felvonulóknak ezért a budapesti Képzômuvészeti Gimnáziumban már nem kezdheti meg tanulmányait. (Az értesítés szerint: “Az ellenforradalom alatt tanúsított magatartása nem teszi méltóvá arra, hogy iskolánk tanulója legyen”.) Székesfehérváron az Útépítô Technikumban tanulhat tovább.
Rajzszakkörökben képzi magát. Az ábrázoló geometrián kívül nagy hatással vannak rá a kubisták és a futuristák. Kedvenc idôtöltése geometriai testek bonyolult áthatásainak, és azok árnyékainak szerkesztése volt.
1960-ban a Keszthelyi Helikon ünnepségeken (országos középiskolai verseny) a képzômuvészet kategória elsô díját kapja. Még ebben az évben megrendezi elsô önálló kiállítását a technikumban, ahol
1961-ben technikusi oklevelet szerez.
1963-ban felvételt nyer a Magyar Képzômuvészeti Fôiskola festô szakára, addig építôipari technikusként dolgozik Budapesten.
A fôiskolán más szakokra is bejár, érdekli a nyomtatott grafika, a mintázás, a murális technikák, az alkalmazott grafika és a kroki is. Az elméleti tárgyak közül az építészeti, filozófiai elôadásokat és a zenei szemináriumot kedveli. Nyomtatógépet készít, fotózni kezd. Szabadidejében sokat járt az ócskapiacra és az antikváriumokba.
1966-ban egy balatoni vitorlástábor alkalmával rátalál a balatonboglári elhagyatott temetôkápolnára, felkeresi a plébánost akivel összebarátkozik. Elhatározza, hogy a kápolnát bérbeveszi muteremnek.
1967-ben, diplomája megszerzése után úgy dönt, hogy szabadfoglalkozású muvészként akar élni. Megélhetését alkalmazott grafikusként reméli biztosítani.
1968-ban a katolikus egyháztól 15 évre bérbe veszi a balatonboglári Körmendy kápolnát. A bérlet fejében vállalja az épület állagmegóvását.
1969-ben a Fiatal Muvészek Klubjában, Budapesten önálló kiállítást rendez “pszicho-szimbolikus” festményeibôl és más festészeti kísérleteibôl.
1970-ben a Debreceni Nyári Tárlaton “Ajtó utódainknak” c. festményére SZOT díjat kap (Kô Pállal megosztva). A díjátadásról hazafelé utazva úgy dönt, hogy abbahagyja a festészetet. Folytatja 1968-ban elkezdett grafikai kísérleteit (tusrajzok felbontása rajzi elemekre, kollázsok, montázsok, papírmetszetek, többszörös nyomatok, fotogramok stb. ).
1970-1973: Megszervezi és a nyári hónapokban muködteti a Balatonboglári “Kápolnatárlatokat”, mely teret ad a magyarországi avantgarde muvészeknek. A négy év alatt 35 kiállítás, zenei, költôi, színházi elôadások, filmvetítések, a (nemkívánatos) kortárs avantgárd muvészet legjelesebb magyar képviselôinek részvételével; nemzetközi bemutatók.
Ezek között: elsô magyarországi koncept kiállítás (1972), a Budapesten betiltott Avantgarde Fesztivál (1972), Haraszty István Budapesten betiltott kinetikus szobrai (1972), a betiltott Kassák Színház elôadásai (1972-1973), elsô magyarországi vizuális költészeti kiállítás (1973) stb.
1971-tôl a jel-jelentés probléma foglalkoztatja. Vizuális jelrendszert dolgoz ki. “Létjel” nyomatait Balatonbogláron, a kápolnában és Budapesten a Madách Színház elôterében állítja ki.
További kiállítások a jelekbôl: Békéscsabai Muvelôdési Ház (1972), Szentendrei Szabadtéri Kiállítás (1973), BME E Klub (1973), Budaörsi Kisgaléria (1976), Bercsényi Kollégium (1976)
1971-ben a “Törvénytelen úton néhány avantgarde” c. Somogyi Néplap-beli cikkel kezdetét veszik a “Kápolnatárlatok” elleni hatósági zaklatások a rendôrség, a Köjál, az építési hatóság, a tuzrendészet, az Állami Biztosító, a községi, a járási, a megyei tanácsok, kulturális osztályok és pártbizottságok, valamint az MSZMP KB Kulturális Bizottsága részvételével.
1972-ben autóstoppal elindul, hogy megnézze a Kasseli Dokumentát és Kölnben meglátogassa Perneczky Gézát. Perneczky helyett a Depot nevu alternatív muvészeti térre talált, mely teljesen elbuvölte. Különösen az egy polcnyi nemzetközi archívum tett rá nagy hatást, mely kb 50 muvészrôl, közte Tót Endrérôl, Hencze Tamásról és Perneczky Gézáról is tartalmazott információkat, konceptuális munkákat.
Az 1973-as boglári nyarat Galántai csak úgy tudja megszervezni, hogy mindenét pénzzé teszi. A meghívókhoz postautalványt mellékel (kommentár nélkül) , számítva a baráti segítségre. Bálint Endre, Illyés Gyula, Major Máté, Németh Lajos és mások szolidaritása tartja benne a lelket.
1973. április: “Becsomagolt kiállítás”: a Hotel Muszakiban rendezendô kiállításáról a Lektorátus a muvek nagy részét kizsurizi. Válaszul a kizsurizett munkákat becsomagolva állítja ki.
1973 augusztusában a kulturális kormányzat karhatalmi intézkedéssel bezáratja a Kápolna Mutermet, és kényszeríti a katolikus egyházat a szerzôdés peres úton való felbontására a rendôrség “bizonyítékai” alapján.
1973. december 16-án a Népszabadság vasárnapi kulturális mellékletében megjelenik a bunügyi rovat vezetôjének, Szabó Lászlónak, “Happening a kriptában” c. egész oldalas “vádirata”, amitôl Galántai egyszeriben “híres muvésszé” válik, aminek következtében évekig nem kap munkát, ismerôsei az utcán félelembôl elkerülik, nyomorog, az éhezéstôl kihullanak a fogai. Kísérletezéssel kitanulja a szitanyomóforma-készítést és egy kisiparos giccs-terítô megrendelései mentik meg az életét. Barátai titokban próbálják segíteni (pl. Rajk László javaslatára a Kovács István Stúdió tagjai pénzt gyujtenek).
1974-ben a katonaság felszólítására a Muvészeti Alap felfüggeszti tagságát, de a kizárást végül a muvészkollegák nem szavazzák meg.
A körülmények ellenére folyamatosan részt vesz a “földalatti” muvészeti életben.
1974-ben Najmányi László “Vak szimultán” c. elôadásához a Fiatal Muvészek Klubjában* (FMK) készít egy munkát “Az elsô és második jelzôrendszer helytelen összekapcsolása” címmel (pl. a piros szó zöld színnel felfestve).
*1974-ben az FMK muvészeti vezetôje Beke László lett. A 70-es és 80-as években az FMK kettôs feladatot látott el: egyrészt “szelepként” muködött, másrészt pedig lehetôvé tette az avantgárd muvészvilág könnyu megfigyelés alatt tartását.
1974-ben az FMK Tavaszi Tárlatán “Direkt tárgyak” c. munkája – mely reflekció Aradi Nóra: “A szocialista képzômuvészet jelképei” c. kötetére – díjat kap.
1974-ben a Stúdió éves kiállításán bemutatja a “Vizuális cselekvésmodell” c. koncept munkáját.
1975: Meghívják a Dunaújvárosi Acélszobrász Szimpozionra, ahol plasztikai életmuvének klasszikus darabjait készíti (konceptuális tárgyak: elsô nagyméretu köztéri szobra a “Tárgyiasított életterv”, a “Közegszántó”, az “Ellenlapát” /Egymást eszköztelenítô eszközök/ és a “Fôútvonal-jelzô csoport”; elsô talpas szobrok: a “Féltlépô” és az “Ellenlépô”).
1975-ben a Ferencvárosi Pincetárlaton egyéni kiállításán bemutatott munkáival kísérletet tesz a hagyományos mufaji határok átlépésére. Kiállítási plakát helyett (akkor még Budapesten újdonságnak számító) tenyérnyi szitanyomott matricákkal ragasztja tele a várost. A meghívót is munek készíti el (egy félbevágott “ELLEN-ÉRTÉK” bélyegzô felhasználásával). A kiállítás katalógusához Beke László “Baráth Éva” álnévvel ír bevezetôt.
1976-ban Kreativitási Gyakorlatok a Ganz Muvelôdési Házban. Erdély Miklós és Maurer Dóra munkatársa.
1976 júliusában: önálló kiállítása a Stúdió Galériában [Í 95-101. o.]. A kiállításon “Átalakítása önmagával” c. nagyméretu szitanyomat-sorozatát mutatja be. A kiállítást Erdély Miklós performanszával nyitják meg. A katalógus egy igazolványszeru leporello, elsô könyvmunkája. A meghívó-képeslapra elkészíti elsô muvészbélyegét.
Az önátalakítás témát bemutatja még: Fougeres, Franciaország (1978), Vajda Lajos Stúdió, Szentendre (1978), Die, Franciaország (1991)
1976 ôszén részt vesz a “Légzés” c. akción a Rózsa presszóban. Itt ismerkedik meg Klaniczay Júliával, aki késôbb felesége és munkatársa lesz.
1977-ben bemutatja “Közegszántó” címu vasszobrát az Újpesti Mini galériában, amit Beke László magnófelvételrôl nyit meg Molnár Gergely “Galántai kiállítás New Yorkban” c. 1974(?)-es írásának felolvasásával (melynek létezésérôl Galántai ekkor szerez tudomást és a késôbbiekben nagy hatással van rá).
1977 nyarán részt vesz a Makói muvésztelepen. Új grafikai kísérletbe kezd: a tárgy és lenyomata közötti összefüggéseket kutatja. Elkészült munkái: “Két közlés a tárgyról (Hajó, Csákó)”.
1977 ôszén lehetôséget kap a Csepel Vas és Fémmuvekben vasszobrok készítésére azzal a feltétellel, hogy leteszi a láng- és ívhegesztôi szakvizsgát. Itt készülhetnek el – gyártási hulladékból – nagyméretu réz-könyvobjektjei, valamint elsô, gyártási selejtbôl készülô alkotásai.
1978 tavaszán Klaniczay Júliával Amszterdamban járnak, ahol megismerkednek Ulisses Carrionnal és alternatív könyvesboltjával, járnak a De Appel muvészeti központban, mely már akkor nyilvános videóarchívummal rendelkezett, és a performansz dokumentumok és installációk bemutatására specializálódott Fodor Múzeumban.
1978 ôszén a budapesti Fészek Klubban Galántai öt könyvobjektjébôl és lenyomataikból rendez kiállítást, melyet az éppen Magyarországon fellépô, a nemzetközi alternatív és mail art körökben jól ismert újdadaista akciómuvész, Anna Banana nyit meg: (Galántai ötleteként) Bán András magyarnyelvu megnyitószövegének felolvasásával.
A kiállítást 1978-ban mégegyszer bemutatja a pécsi Ifjúsági Ház Galériája.
A kiállítás és megnyitó dokumentumaként készített kétnyelvu plakátkatalógust, melyet a világgal való kapcsolatfelvétel eszközének szánnak, Galántai felülpecsételi a “Please send me information about your activity” felirattal s így küldik el akkori, több száz címet tartalmazó címlistájukra.
[?Festô? fn. dosszié] 1979: A katalógus-ötlet meglepôen jónak bizonyult. Majdnem mindenki válaszolt és a katalógusok, levelek, mail art munkák tavaszra már egy polcot foglalnak el. A “szabad világ” megjelent Galántaiék lakásában, s egyben egy új lehetôség nyílt az 1973-ban a kápolna bezárásával megszakadt közösségi muködés folytatására.
1979. március: elhatározzák, hogy “intézményesítik” új tevékenységüket és megalapítják az Artpool Archívumot. Galántai megtervezi az Artpool grafikai arculatát, pecsétet és bélyeget csinál, képeslapokat ad ki* az archívum reklámszövegével.
*A késôbb születettek tájékoztatására: minden kiadással, sokszorosítással, pecsétkészítéssel összefüggô tevékenység a rendszerváltásig illegálisnak, a fennálló törvényekbe ütközônek számított. A kibúvót és a viszonylagos védettséget a mualkotásokra – sokszorosított grafika! – vonatkozó eltérô szabályok és a privát szféra jelentette.
1979: Az Artpoolnak címzett ajánlott küldeményeket a posta nem volt hajlandó Galántainak átadni. Hogy ezt kivédje, igazolványába bejegyezteti az Artpoolt mint muvésznevet.
1979: Galántai mail art aktivitásának kezdete, melyet mindvégig fenntart kisebb-nagyobb megszakításokkal. Személyes részvétele a “network”-ben teszi lehetôvé az archívum folyamatos gyarapodását.
1979. május-június: A Dunaújvárosi muvésztelepen 36 új “átfunkcionált tárgyat” készít az “Elôre Brigád” vasmunkásainak lelkes együttmuködésével. Ekkor készül el 1971-es motívuma alapján tervezett monumentális jel-szobra is, a “1/2 x=V”, melyet végül (politikai okok miatt) csak 1982-ben állítanak fel.
1979 nyarán megszervezik elsô (autóstoppos) Art-Tour-jukat Olaszországba.
Meglátogatják a mail art pápájaként tisztelt G. A. Cavellinit (akivel megbeszélik, hogy a következô évben vendégül látják Budapesten) és a vizuális költészet jelentôs olasz képviselôit: Ugo Carregát és “Mercato del Sale” nevu költészeti galériáját, valamint a híres Geiger antológiák kiadóját: Adriano Spatolát és másokat.
1979: az FMK-ban a “Textil textil nélkül” kiállítás megnyitóján Galántai bemutatja azonos címu performanszát. A kiállítás apropójaként megszervezi és kiadja az elsô magyarországi “assemblinget”, egy olyan antológiát, melynek minden lapja számozott és aláírt eredeti, melyet az 54 résztvevô muvész maga készített el 300 példányban.
1979: A Velemi Textilmuvészeti Szimpozium kiállítására négy csíkból álló óriás textilönarcképet készít, melyet a természetbe helyezve fényképez. A létrejövô Önátalakítás/Természetátalakítás c. sorozatot bemutatja még:
1980: PIK Galéria, Budapest, 1983: Liget Galéria, Budapest
1980 elején 1000 számozott példányban kiadják a “The Artpool” c. kis füzetet, ami addigi ténykedésük képes beszámolója, s egyben a 30 számot megért “Pool Window” c. mail-art hírlevél elsô száma.
Robert Filliou felkérése adja az ötletet az Artpool’s Periodical Space beindítására, mely az Artpool legkülönbözôbb helyszíneken megtartott rendezvényeit fuzi egybe. 1987-ig több mint 20 eseményt szerveznek. Ezeket többségükben Galántai saját komplex muveinek tartja a koncepciótól a megvalósuláson át a dokumentációig.
1980: a Francia Intézet pincegalériájában megtartja átfunkcionált tárgyainak elsô gyujteményes bemutatóját. Az intézet által postázott többszáz meghívó sosem ér el a címzettekhez. Csak azon kevesek látják, akikhez eljut a híre. Galántait behívják a Muvelôdési Minisztérium Képzômuvészeti Osztályára, ahol ahelyett, hogy muvészeti teljesítményéért megdícsérnék, szigorú megrovásban részesítik, amiért minisztériumi engedély nélkül szervezte kiállítását.
1980. május: az FMK-ban többhónapos elôkészítés után nagyszabású Cavellini kiállítás és akciók a klub egész területén.
“Hommage a Vera Muhina” performansz a Hôsök terén Cavellini részvételével.
Az akció folytatásaként Galántaiék 1980 és 1984 között több további performanszt mutatnak be (1981: Savaria Múzeum, Szombathely; Csók István Képtár, Székesfehérvár; 1983: Liget Galéria, Budapest; 1984: “Határjelek szimpozium”, Breitenbrunn, Ausztria)
Cavellini Budapesti élményeit “Cavellini in California and Budapest” c. könyvében publikálja, ami az Artpoolt világszerte ismertté teszi.
1982. február: “Mindenki mindenkivel” pecsét-akció és kiállítás az FMK-ban (a kiállítást a megnyitó közönsége hozta létre, így – Galántai régi vágya szerint – a kiállítás hivatalosan zsurizhetetlen volt!).
1982 április: több mint egyéves elôkészítés után “World-Art-Post” címmel nagyszabású nemzetközi muvészbélyeg kiállítás 35 ország 550 muvészének részvételével a Fészek Muvészklubban. A kiállítás anyagának felhasználásával Galántai a Balázs Béla Stúdióban elkészíti a “Bélyegfilmet”, mely számos országban bemutatásra kerül.
1982: Ray Johnson, a New York Correspondence School és Buddha University “létrehozója”, a fluxus ismert képviselôje elküldi egy munkáját, azzal a felkéréssel, hogy: “egészítsd ki és küldd vissza!”. Galántainak megtetszik az ötlet, és úgy dönt, hogy saját mail art kapcsolataira is kitrejeszti. A projektnek a “Budai Fénysugár Egyetem (Buda Ray University)” nevet adja. Az “Egyetem” 1988-ig tartó “muködése” során Ray Johnson öt átalakításra váró levelet küldött, melyet Galántai folyamatosan szétküldött a címlistájára. Az összesen mintegy 300 muvésztôl visszaérkezett, átalakított munkákat az Artpool’s Ray Johnson Space c. kiállításokon mutatta be Olaszországban, Kanadában, Irországban, Hollandiában, Csehszlovákiában, Franciaországban és Magyarországon (összesen 13 helyszínen)
1982. nyár: “Artpool’s Art Tour”. Nagyszabású európai gyujtôkörút, melynek során Galántaiék meglátogatják postai kapcsolataik közül a hasonló aktivitást kifejtô muvészeket Németországban, Hollandiában, Belgiumban, Franciaországban és Olaszországban. Rengeteg tapasztalattal, nyolc láda archívumi anyaggal és egy még jól muködô “muzeális” perforálógéppel térnek haza. Útjukat végig dokumentálják, a hanganyagokat az Artpool Rádió 5. kazettáján adják közre, fényképes élménybeszámolójukat az AL elsô négy számában folytatásokban közlik.
1983. január: a budapesti szamizdat könyvesbolt (a Galamb utcai “Rajk butik”) rendôrségi megszüntetésének másnapján megjelentetik “AL” (Aktuális Levél, Artpool Letter) címmel, fénymásolt muvészeti képes “szamizdat” újságjukat [Í 256, 257. o.], mutárgynak hitelesítve, számozva és aláírva. Az 1985-ig 11 számot megért, viszonylagos rendszerességgel megjelenô folyóiratot (magnóval és fényképezôgéppel gyujtött dokumentumokból) maguk szerkesztik, állítják elô és terjesztik a muvészeti események helyszínein.
1983: Dunaújvárosi Vasszobrász Muvésztelep: elkészül Galántai elsô három hangszobra: a “Mozgó Világ” és a “Zendülô talp” (melyek késôbb az amerikai Gilbert és Lila Silverman fluxus gyujteményébe kerülnek), valamint az “Apokaliptikus léptek”.
A szobrok bemutatva: 1983: Szabadtéri szoborkiállítás, Salgótarján; 1984: Eisenstadt, Ausztria; Plánum 84, Minimálzenei Fesztivál, Budapest
1983: Galántai létrehozza az “Artpool hangstúdiót”, beindítja az “Artpool Rádiót”, elkészíti elsô hangmunkáit, melyek egyben csereanyagok is az Artpoolba küldött hanganyagokért.
1983: Megkapja a párizsi Magyar Muhely Kassák díját, de a díjátadásra hivatalosan nem mehet ki, mert a Muvelôdési Minisztérium Irodalmi Fôosztálya elfogadhatatlannak tartja, hogy a Magyar Népköztársaság “hivatalos kiküldöttje” legyen
1984: januárban az FMK-ban felkérik hogy rendezzen egy kiállítást. Az éppen befejezés elôtt álló, Magyarország témájú nemzetközi Commonpress számon dolgozik és miután megnyugtatják, hogy ennek kiállításából nem lehet baj, az anyagot magyar muvészek ez alkalomra készített nagyobb darabjaival kiegészítve bemutatja. A kiállításnak a: “Magyarország tiéd lehet / Nemzetközi Magyarország” címet adja.
A kiállítást a BM felszólítására a megnyitó napján a hivatalos zsüri betiltja. A tévé Stúdió 84 stábja – bár tudja, hogy az anyag adásba nem kerülhet – dokumentálja az egész kiállítást. A videókazetta véres kardként bejárja a Fôvárosi Tanács, a Muvelôdési Minisztérium és a Pártközpont berkeit.
A büntetés nem marad el: Galántai ismét minden pénzkeresési lehetôségét elveszíti. Figyelik, a hatóságok lépten-nyomon zaklatják, igazoltatják. Az Aktuális Levél elôállításában segédkezô gépírókat és xeroxost a rendôrség megfélemlíti. A muvelôdési miniszterhelyettes egy népmuvelôknek tartott országos konferencia résztvevôit óva inti Galántaitól. Ismét a “fekete lista” élére kerül”.
1984: Gyôri Szobrász Muvésztelep a Rába Muvekben: elkészíti “Térgyuru” és “Idôgyuru” c. hangszobrait. A szoborhangokból önálló hangkazettát is készít.
1984. ôsz: a Plánum 84 Minimálzenei Fesztivál alkalmából felkérik egy minimálzenei témájú festmény készítésére (anyagköltség-térítéssel). 14 év szünet után újból fest. “Plánum 84” c. nagyméretu munkája 9 db azonos motívum színvariációiból áll. A motívum a vasszobraiban használatos talpforma mail art munkák céljára gumibélyegzôvé alakított változatának felnagyított képe.
1984: Létrejön a magyarországi Soros alapítvány, az Artpool az elsôk között pályázik és kap támogatást, Németh Lajos ajánlása alapján, az 1979 óta jelentôsen megnövekedett archívum dologi kiadásainak fedezésére. Ez a támogatás, melyet Galántaiék végül 4 éven keresztül kapnak, teszi lehetôvé, hogy túléljék a rendszerváltásig hátralevô éveket, hogy elviseljék a kényszeru belsô emigrációt.
1985-ben Galántai 2 további nagy képet fest, amelyekhez új anyagokat (neon, tömítô hab) használ. Ezeket (Hegyi Lóránd biztatására) az Eklektika 85 c. kiállításon mutatja be a Magyar Nemzeti Galériában.
1985: Dunaújvárosi Muvésztelep: elhatározza, hogy újabb hangszobrokat készít.
1985. május 23: Ágnes lányuk születése (akit Galántai, mint legújabb élô hangszobrát mutat be)
A muvésztelepi kiállítást Galántai 9 új szobrán elôadott szoborkoncert nyitja meg (Szkárosi Endre, Bernáthy Sándor részvételével).
A szobrokon további koncertek: 1985, Petôfi Csarnok, Budapest (a Vágtázó Halottkémekkel); 1987, ELTE, Esztétika Tanszék, Duchamp Szimpozion
1985: Gyôri Muvésztelep: igen mostoha körülmények között új konceptuális munkák születnek (“Demokratikus háromszög”, “Rábaparti lötyögés”, “Körbejárt hely”, “A nyelv”, “Járás-bölcsô”, “Hangos lobogók”, “Jövôvágyas lépésszendvics”, plakettek stb.).
1985: Elkészíti elsô számítógépes bélyegmunkáit egy kompjútermuvészeti program keretében.
A muvek a Digitart kiállításon (Szépmuvészeti Múzeum, 1986) kerülnek bemutatásra.
1985: Elnyeri a Nyugat Berlini DAAD egyéves ösztöndíját. Az útlevél és vízum intézése három évig tart.
1986: Résztvevôje az “Új Hölgyfutár” esteknek.
Performanszai: 1986: “Hangmontázs”, Almássy tér; 1987: “Szünet-zene”, Pesti Vigadó; “Jóérzés-fok” , Pesti Vigadó; 1988: “Világhírek” Pesti Vigadó; 1988: “Szóváltás”, Radnóti Színpad
1987 Új festmények
1987: “Bélyegképek” kiállítás az Artpool muvészbélyeg-gyujteményébôl a Szépmuvészeti Múzeumban. Ehhez kapcsolódóan “Borítékok” kiállítás a Liget Galériában.
1987: Részt vesz a “Hétköznapi beszélgetés /Dialogue Ordinaire” címu vizuális kommunikációs projektben: francia muvészekkel közös kompjútermuveket készít a Budapesti Francia Intézet és Párizs közötti modemkapcsolat segítségével.
1987. december: Marcel Duchamp születésének 100. évfordulója alkalmából
szimpozium az Artpool szervezésében az ELTE Esztétika Tanszékén. Születésnapi koncert Galántai hangszobrain (Mártha István, Rácz Zoltán, Szemzô Tibor és Wilheim András részvételével).
1988: Csendzongora
1988: “Emlékezés egy üzenetre” performansz Erdély Miklós emlékére.
Elôadva: 1988: Polyphonix 12, Szeged; V. Rencontres Internationales de Poésie Contemporaine, Tarascon, Franciaország stb.
1988. november: Galántaiék végre megkapják Nyugat-Berlinbe szóló útlevelüket és vízumukat. Már nem hitték, hogy kultúrpolitikai megbélyegzettségük megszunhet.
Az 1984 óta tartó nyomasztó kirekesztettségtôl és a hatóságoknak való kiszolgáltatottságtól megviselten, a magyarországi szellemi lét lehetôségébe vettett hitüket elvesztve érkeznek Nyugat-Berlinbe.
A DAAD ösztöndíj biztosítja egy kiállítás és az ahhoz tartozó katalógus elkészítését is. Galántai, az eddig számára elérhetetlen technikával, a színes fénymásolással kezd dolgozni. Berlin sajátos körbezártsága inspirálja a “Lábközi terek” c. grafikai sorozatot, melyhez késôbb Dunaújvárosban egy hang-szobrot is készít.
1989: A magyar Kulturális Minisztérium távollétében Munkácsy díjjal jutalmazza.
1989. május: a berlini ösztöndíjat megszakítva, a magyar politikai helyzetben bekövetkezett változásokon fellelkesülve hazautaznak, hogy Galántai részt vegyen a Dunaújvárosi muvésztelepen. Elkészíti 1985-ben tervezett “Jövôbejárat” c. monumentális talp-szobrát, és további talpas darabokat (“Lépésváltás”, “Tolerancia-létra”, “Kollektív akarat” stb.).
1989. augusztus: az Artpoollal részt vesznek az “Európa az áramlatok ellen” c. alternatív muvészeti fesztiválon Amszterdamban.
1989. szeptember: Galántai kiállítás a berlini DAAD Galériában. A “Lábközi terek” sorozaton kívül szerepel még a “Lábközi hangok” c. krómacél szobor, a “Személytelen terek” c. festménysorozata, a “Pillanat” c. lézerinstalláció és néhány korábbi talpas szobra.
A kiállításhoz a tervezettnél csak kisebb katalógus készül, hogy a fennmaradó pénzt elsô számítógépük és videókamerájuk megvásárlására fordíthassák, javítva ezzel az Artpool továbbmuködésének technikai feltételeit is.
Galántaiék visszaköltöznek Budapestre, hogy folytassák azt, amirôl már majdnem végleg lemondtak…
1989. november: megvásárolják kapolcsi házukat, amelyben Galántai 1991-tôl “Újkapolcs Galéria” elnevezéssel muködteti nyári kiállítóterét.
1989. december: Galántai az újrakezdés elsô lépéseként az 1984-ben betiltott “Magyarország tiéd lehet” cimu kiállítást rekonstruálja az eredeti helyszínen, az FMK-ban. A megnyitóra meghívja azokat a személyeket is, akik a betiltásban részt vettek. Ez lesz a betiltás “rekonstrukciója”.
1990. február: Az újrakezdés második lépése a “Földalatti muvészet az Aczélkorban” címu dokumentációs kiállítás a Kossuth Klubban, a “Szabadelvu esték” sorozat részeként.
1990: René Block meghívására “Lábközi terek” c. nyomataival Galántai részt vesz a Sydney-i Biennálén.
1990: Új kompjútergrafikáit a “Les artistes hongrois et l’ordinateur (Magyar muvészek és a számítógép)” c. kiállításon mutatja be a franciaországi Lille-ben.
1990. november: egyhónapos amerikai ösztöndíjat kapnak egy, a “szabadság /elnyomás” témát feldolgozó könyvmunka készítésére. Arizonában és New Yorkban járnak. Galántai elôször dolgozik Macintosh számitógépen. Az amerikai ôsember sziklarajzait fényképezi és a készülô könyvhöz, a képek felhasználásával elkésziti “Prehistoric Post” cimü bélyeglapját.
1991-ben újból légüres térbe kerülnek Magyarországon. Konrád György javaslatára pályázatot adnak be a fôvároshoz az Artpool nyilvános muködésének támogatására. A projektet a Fôváros felkarolja.
1991: A Szépmuvészeti Múzeum “Hommage a Greco” kiállítására elkészíti “Interaktív képek” c. munkáját, mely egy történelem utáni találkozó El Grecoval Budapesten.
1991: Galántai két új videóinstallációt készít: “A fal” berlini emlékeit (SVB Voce, Mucsarnok), a “Helyi világérzés” az Öbölháború okozta média-sokkot dolgozza fel (Oszcilláció, Mucsarnok).
1991. ôsz: “Festival du Pied (Talp-fesztivál)”, Die, Franciaország: Galántai kiállítás festôi környezetben, egy középkori toronyban. Hangszobrokat és szitanyomatokat állít ki.
1992: A Muvelôdési és Közoktatási Miniszter a Rehabilitációs Bizottság állásfoglalása alapján, a kormány nevében, megköveti Galántait az elôzô rendszerben elszenvedett sérelmekért, és “jó egészséget, muvészi sikereket és személyes életében boldogságot” kíván.
1992. március: féléves elôkészítô munka után Budapest szívében megynyitják az Artpool Muvészetkutató Központot, mellyel új fejezet kezdôdik az Artpool életében.
1992: A Magyar Televízió felkérésére elkészíti a “Kultúr/Galántai/Domb” c. filmjét Molnár Gergely írásának felhasználásával.
1993. február: a “Poésure et Peintrie” címu nagyszabású vizuális költészeti bemutató keretében “Szubjektív Artpool” címmel, Marseille-ben, az Artpool 1980 és 1992 között szervezett hét projektjébôl tartanak bemutatót.
1993: Galántai kortárs muvészeti “alkotó és szervezô tevékenységéért” megkapja a Fôváros Budapestért díját.
1993. október: Galántai “Életmunkák” címu összefoglaló kiállítása az Ernst Múzeumban. A kiállítóteret muveivel lakásként rendezi be. Új munkákat is bemutat: a “Nemzeti létra”, “Rádiós csendélet”, “Elektronikus festészet” sorozat stb.

Ez a weboldal sütiket használ. Az Uniós törvények értelmében kérem, engedélyezze a sütik használatát, vagy zárja be az oldalt. További információ

Az Uniós törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal ún. "cookie"-kat vagy "sütiket" használ. A sütik apró, tökéletesen veszélytelen fájlok, amelyeket a weboldal helyez el az Ön számítógépén, hogy minél egyszerűbbé tegye az Ön számára a böngészést. A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, illetve ha az "Engedélyezem" feliratú gombra kattint, azzal elfogadja a sütik használatát.

Close